Кожата е надворешната обвивка на човековото тело и претставува најголем орган. Кај новороденче има површина од 2 500 cm2, но со растење површината се зголемува до 18 000 cm2 кај возрасен. Кај новороденчето, на кожа отпаѓа 13% од неговата тежина во споредба со возрасните каде отпаѓа 3%. Токму ова и дава посебно значење на кожата како орган кај бебињата. Кожата е првата бариера кај новороденчето кое се сретнува со различните моќни фактори на околината, на кои било изложено новороденчето, штом излезе од сигурната интраутерина средина на мајката.

Функција на кожата

Градба на кожата
Одбранбени механизми од инфекција